Betingelser for medlemskab

 

§1 Medlemskabet:

 

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab og/eller medlemskort vil medlemmet blive udelukket fra EmCare Sundhed ApS. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, betalingskort mv. skal øjeblikkelig meddeles til EmCare Sundhed ApS. Det er medlemmets ansvar, at EmCare Sundhed ApS til en hver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
Det er medlemmets sygesikringsbevis der fungerer som medlemskort til EmCare Sundhed ApS.
Er du forhindret i at deltage på et tilmeldt hold, skal du senest melde dig af to timer før holdet går i gang.
Deltagere tilmeldt hold kan registreres udeblevet 5 min før holdstart. Dermed går pladserne videre til medlemmer på ventelisten.
Har man fået en plads på et hold efter tidligere at have været på venteliste får man besked senest to timer før holdstart.
Man betaler ikke oprettelsesgebyr ved kontant betaling af medlemskab.
Du kan som medlem af EmCare Sundhed ApS maksimalt være tilmeldt 4 hold.
Kalenderen er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned. Dvs. en ny uge bliver åbnet natten til mandag.

 


§2 Varighed:

 

Et PBS medlemskab er løbende og fortsættes til det opsiges i henhold til § 7. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt årsmedlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

 


§3 Betaling:

 

Ved oprettelse af et årsmedlemskab forudbetales for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling. Betaling sker via betalingsservice. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingsservice. Hvis EmCare Sundhed ApS er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et administrationsgebyr efter gældende takster pr. fremsendelse. 


§4. For sen betaling:

 

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en påmindelse til medlemmet. Efterfølgende opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Betaler medlemmet ikke senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har EmCare Sundhed ApS ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og EmCare Sundhed ApS forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af EmCare Sundhed ApS’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte EmCare Sundhed ApS’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.


§5 Prisændringer:

Prisændringer meddeles ved opslag i centeret og på websitet senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7.

 


§ 6 Bero:

Et medlemskab kan minimalt sættes i bero i en måned og maksimalt i 6 måneder. At aktivere bero på sit abonnement koster oprettelsesgebyr efter gældende takster. Gebyret bliver trukket ved aktivering af bero. Et abonnement kan ikke sættes i bero på ubestemt tid, der skal altid være en slut dato for bero perioden.


§7 Opsigelse af medlemskaber:

Et medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelsen kan ske ved personlig henvendelse til EmCare Sundhed ApS, med gyldig billedlegitimation. Det er også muligt at opsige pr. brev eller e-mail til EmCare Sundhed ApS’s medlemsservice (emcare@emcare.dk) med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.

Ved opsigelse af årsmedlemskab refunderes pengene for den uudnyttede periode, dog fratrukket 1 måned, samt opkrævet et håndteringsgebyr efter gældende takster. Ved opsigelse af andre kontante medlemskab før aftaleperiodens udløb, bliver pengene ikke refunderet for de uudnyttede måneder.


§8 Personer under 18 år/umyndiggjorte personer:

Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan et medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning.


§9 Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i EmCare Sundhed ApS eller i forbindelse med et arrangement underEmCare Sundhed ApS. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med EmCare Sundhed ApS. EmCare Sundhed ApS tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. EmCare Sundhed ApS kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.


§10 Værdigenstande:

EmCare Sundhed ApS anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. EmCare Sundhed ApS bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.


§11 Ordensregler:

Det gældende ordensreglement samt anvisninger givet af EmCare Sundhed ApS’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Der skal bæres træningstøj og rene sko i EmCare Sundhed ApS. Der kan dispenseres for reglerne ang. træningstøj på særligt defineret hold. Det er ikke tilladt at opholde sig i EmCare Sundhed ApS med rygmærke eller i nogen form for banderelateret tøj. Vi forventer en pæn omgangstone og at folk respekterer hinanden.

Alt udstyr skal behandles med respekt og kun bruges til de øvelser de er beregnet til. Udstyret skal altid lægges på plads efter brug. Husk altid at rengøre udstyret efter brug. Hvis du vil høre andet musik skal der benyttes høretelefoner til din telefon. Der må ikke afspilles musik direkte fra telefonens højtalere eller lign. Alle telefonsamtaler skal begrænses.
 

§12 Afmelding af reservation:

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalt træning med en træningsvejleder, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Afmelding til et hold kan ske via EmCare Sundhed ApS’s website, mobilsite eller ved personligt fremmøde i centret. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet senest 5 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af EmCare Sundhed ApS, 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr efter gældende takster. Hvad angår årsmedlemskaber fratrækkes én dag fra medlemskabets gyldighedsperiode ved manglende afbud til hold.(1,2) Hvad angår 10 turskort, bliver der trukket et klip.
 

§13 Doping:

Doping accepteres ikke. Enhver mistanke om doping kan føre til bortvisning og træningsforbud fra EmCare Sundhed ApS. Salg af doping i EmCare Sundhed ApS vil medføre politianmeldelse.


§14 Udelukkelse af medlem:

EmCare Sundhed ApS kan opsige enhver aftale om et medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af EmCare Sundhed ApS’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt EmCare Sundhed ApS ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i EmCare Sundhed ApS.


§15. Ændring af medlemsbetingelser:

EmCare Sundhed ApS kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centeret og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på EmCare Sundhed ApS’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. EmCare Sundhed ApS har ret til at foretage sædvanlige ændringer iordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

 

 

Handelsbetingelser for køb af gavekort mm.

Handelsbetingelser er gældende for kunden og EmCare Sundhed ApS

Betalingstyper
Vi modtager Dankort /Visa Dankort samt MasterCard, Visa og JCB.

Afbudsregler

Afbud skal ske inden 24 timer før booking.

Afbud senere end 24 timer før, koster 50% af bookingen

gælder dog ikke ved holdbooking.

Afbud senere end 6 timer før eller ved udeblivelse, medfører en opkrævning på 100% af bookingen.

Ferie/Lukket

Der ydes ikke kompensation ved lukkedage eller ferielukket

Betaling

Betalingen trækkes straks efter købet både for bookinger og køb af klippekort eller abonnementer.

Fortrydelsesret / Refundering

Hvis man sletter sin booking online inden 24 timer før, refunderes betalingen automatisk til det brugte betalingskort herunder også klippekort.

Der er ikke fortrydelsesret på køb af klippekort og abonnementskort.

Evt. resterende klip på udløbne klippekort eller ved ophør i klinikken / centret, refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.

Klippekort

Gyldighed

Klippekort er som udgangspunkt gyldige i 12 måneder, hvis ikke andet er angivet under købet af

klippekortet. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.

Klippekort er personlige og kan ikke deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre.

Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.

Levering

Klippekortet købes online og knyttes til din bookingprofil straks efter købet. Herefter foretager man sin booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet.

Gavekort

Gavekort købes i gavekortshoppen.

Købet kan fortrydes indtil 14 efter købet ved henvendelse til (INDSÆT FIRMANAVN HER), med mindres gavekortet er taget i brug.

Gavekortet er gyldigt i 3 år fra købsdatoen.

Gavekortet kan printes lige efter gennemført betaling og fremsendes ligeledes på email.

Der modtages også en bekræftelse på købet på mail.

Automatisk trækning / Abonnementer

Prisen for abonnementet fremgår ved købet af de enkelte abonnementer.

Alle abonnementer er personlige og kan ikke overdrages eller deles med andre.

Gyldighed

Abonnementskortet er gyldig i én måned fra enten købsdato eller den under købet valgte startdato.

Kortet kan bruges til de hold som er beskrevet i de enkelte vilkår og betingelser for hvert af de mulige abonnementer.

Kvittering

Der fremsendes kvittering på email ved indgåelse af aftale, ved automatisk trækning, ved fejlet trækning, ved ændring af betalingskort og ved opsigelse af abonnementet.

Ændring af betalingskort

Det er kundens ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet.

Man skifter betalingskort ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se dine

klippekort / abonnementer” Bemærk en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende abonnement.

Automatisk trækning

Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen herefter trækkes prisen for abonnementet automatisk dagen før ny abonnementsperiode starter.

Bero & Opsigelse

Systemet har ikke en bero funktion. Ønsker man at holde pause med abonnementet, opsiger man blot aftalen via online booking.

Man kan efterfølgende, vælge at købe det nye abonnement med det samme og sætte den ønskede

startdato under købet.

Generel opsigelse foregår også via online booking eller ved henvendelse til EmCare Sundhed ApS Opsigelse ved online booking, foregår ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se

dine klippekort / abonnementer” Bemærk en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det

løbende abonnement.