fbpx

Betingelser for medlemsskab

Betingelser for medlemsskab

1. MEDLEMSKAB

Dit medlemskab (inkl. klippekort) er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til EmCare Sundhed. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. EmCare Sundhed kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

2. MEDLEMSKORT

Medlemskortet/armbånd medbringes og indlæses ved check-in desk for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til EmCare Sundhed, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

3. BETALING

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for oprettelsesgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at EmCare Sundhed opbevarer stamoplysninger ved brug af Sportsolution som dataleverandør. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder EmCare Sundhed sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

5. VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved PBS-medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

6. OPSIGELSE

Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen kan ske ved at logge ind med dine medlemsoplysninger her: Booking.sport-solution.com/login/ eller ved personligt fremmøde i EmCare Sundhed, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2013, og har en minimumsperiode på 12 måneder. Minimumsperioden udløber den 31.12.2013. EmCare Sundhed skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 30.11.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb. Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Klippekort refunderes ikke. Opsigelsesperioden kan ikke ligge i en eventuel bero-periode.

7. BERO

Et medlemskab kan sættes i bero maksimalt 2 gange indenfor en 12 måneders periode gældende fra første bero starter. Et medlemskab skal som minimum sættes i bero i en måned og maksimalt i 3 måneder. Du kan registrere en bero periode ved at logge ind her med dine medlemsoplysninger.

8. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

EmCare Sundhed forbeholder sig ret til prisændringer. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsvilkårene. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab i EmCare Sundhed som følge af prisændringerne er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i §6.
§9 Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træningen foregår i EmCare Sundhed eller i forbindelse med et arrangement under EmCare Sundhed. Alle førstegangstrænende skal have information af en instruktør/træningsvejleder før opstart af træning. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med EmCare Sundhed. EmCare Sundhed tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. EmCare Sundhed kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

9. TRÆNING OG OPHOLD I CENTRET

EmCare Sundhed er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. EmCare Sundhed er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i EmCare Sundhed foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i EmCare Sundhed. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte EmCare Sundhed ´s faciliteter. Børn under 15 år skal være og træne ifølge med voksen. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være på lydløs under al træning.

10. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller EmCare Sundhed’s ansatte, kan EmCare Sundhed uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort. Doping tolereres ikke i EmCare Sundhed og EmCare Sundhed kan ved mistanke om doping bortvise medlemmet. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Ophold EmCare Sundhed er ikke tilladt iført rygmærke eller anden banderelateret påklædning.

11. UDELUKKELSE AF MEDLEM

EmCare Sundhed kan opsige enhver aftale om et medlemskabskab uden yderligere varsel. I tilfælde af EmCare Sundhed’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt EmCare Sundhed ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems misligholdelse af de gældende medlemskabsbetingelser eller ordensregler vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. doping, udlån med medlemskort og racistiske samt diskriminerende udtalelser i EmCare Sundhed.

12. ÆNDRINGER I HOLD M.V.

EmCare Sundhed forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 ugers varsel ved opslag i EmCare Sundhed samt på facebook på EmCare Sundhed Varde’s members-site. Desuden kan EmCare Sundhed samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype.

13. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder uanset om træningen forgår i EmCare Sundhed eller er i forbindelse med et arrangement under EmCare Sundhed. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos EmCare Sundhed. EmCare Sundhed tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Alle medlemmer skal have information af en træner inden opstart af træning. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. EmCare Sundhed kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet. Der gives ikke garanti for vægttab.

14. VÆRDIGENSTANDE

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene eller EmCare Sundhed’s træningslokaler. EmCare Sundhed bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

15. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til at EmCare Sundhed må behandle og opbevare oplysninger om dig gennem vores dataleverandør Sportslution samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til EmCare Sundhed.

16. AFBUD/UDBLIVELSE

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske EmCare Sundhed’s bookingApp., via www.emcare.dk eller på telefon [CENTRETS] på hverdage i reeptionens åbningstid. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-medlemsskab kr. 30. Ved klippekort mistes klippet. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt. Ved udeblivelse eller for sent afbud  til en opstarts/opfølgningstime tilfalder et gebyr på kr. 600/300kr.
PRISEN SKAL VÆRE KR. 600/300

17. FREMMØDE

Fremmøde til hold skal ske senest 5 minutter før timens start da pladsen ellers vil gå til medlemmer på ventelisten. Fremmøde til aftale med instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig ved check-in modulet enten ved receptionen eller ved indgangen til EmCare Sundhed. Du kan som medlem af EmCare Sundhed maksimalt være tilmeldt 4 hold. EmCare Sundhed’s bookingkalender er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned. Dvs. En ny uge åbnes natten til mandag.

18. VENTELISTE

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest [CENTEROPSÆT] timer før holdstart. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

19. AFBUD TIL KOSTVEJLEDER/PERSONLIG TRÆNER

Hvis du ikke kan overholde din aftale med kostvejleder eller personlige træner, meldes afbud senest samme dag kl. 09.00. Er din aftale inden kl. 09.00 skal du melde afbud dagen før senest kl. 16.00. Meldes der ikke afbud i tide faktureres den fulde pris for den givne ydelse. Ved klippekorts-ordninger mister du et klip. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

20. EMCARE SUNDHED ER MEDLEM AF ANTI DOPING DANMARK

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

BEHANDLING AF PERSONDATA

EmCare Sundhed benytter Sportsolution som dataleverandør. Ved indmeldelse og under hele medlemskabet vil al data opbevares og håndteres af Sportslution i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Ved opsigelse eller udløb af medlemskabet vil EmCare Sundhed’s dataleverandør Sportsolution opbevarer data i 180 dage hvorefter data slettes.